Valahol Európában - 1956-ra emlékeztün​k
Írta: Taschner Tamás intézményvezető   
AddThis Social Bookmark Button


Az 1956-os forradalomra emlékeztünk 2013. október 22-én délután a fertőszéplaki kultúrházban. Az ünnepi műsor példaszerű összefogásban, mindenki részvételével idézte 1956. szellemiségét és üzenetét.
Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok töltötték meg a termet és várták a műsor kezdetét. Előbb azonban még Kóbor Attila polgármester köszöntötte az ünneplő közönséget. Megköszönte, hogy oly sokan elfogadták az ünnepi műsorra való meghívást, hogy zsúfolásig megtelt a kultúrház, majd színpadra kérte a vendégek között helyet foglaló Firtl Mátyás országgyűlési képviselőt, az ünnep szónokát, akiről elmondta, hogy régi jó kapcsolatokat ápolnak egymással és reményét fejezte ki, hogy ez jó viszony a jövőbeni közös munkában még inkább kiteljesedik.


Mindannyiunk nevében hálás köszönet illeti Ihászné Lajber Rita tanárnőt, aki az ünnepi műsor megálmodója és betanítója volt. Fertőszéplak minden lakója nevében hálásak vagyunk a műsorban szerepet vállaló, Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjainak, a zenészeknek, felnőttek, egyetemistáknak és gyerekeknek, akik részt vettek a műsorban és segítettek abban, hogy méltó módon emlékezhessünk meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról!

 

Firtl Mátyás elhangzott beszéde:


,,Ma harminchárom évvel a magyar forradalom és harmincegy évvel az utolsó felelős magyar miniszterelnök kivégzése után esélyünk van arra, hogy békés úton érjük el mindazt, amit az ’56-os forradalmárok véres harcokban, ha csak néhány napra is, de megszereztek a nemzet számára.”

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  Tisztelt Ünneplő Közösség!

1989. június 16-án Budapesten a Hősök terén hangzottak el ezek a mondatok .

Ott, akkor, emberek tömegei gyűltek össze, középen lyukas zászlót lengetve.

Az 1956-os forradalom idején így festettek a nemzeti lobogók, amelyekből kivágták a kommunista címert. Nagy Imre és társai újratemetési szertartásán az akkori 26 éves Orbán Viktor mondta az idézett mondatokat.  A nemzet ébredezett a kádárizmus bénító kábulatából, fejet hajtott 1956 hősei előtt, emlékezett azokra, akiket a kommunizmus feledésre ítélt volna.  De a magyarok nem felejtettek. Amint azt Nagy Gáspár 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára versében megírta: „Nem szabad feledni!” 1989. június 16-án egyértelművé vált, hogy szó sem volt feledésről, sőt ’56 igazsága erőteljesen hatott a lelkekben, élt a gondolkodásban és teret kívánt a cselekedetekben.És 56 után ’89-ben újból megroppantotta a kommunista önkényuralmi rendszert is.  Az ötvenhatos forradalmat követő 33 év „az ellenforradalom korszaka volt” és – amint egy történész oly találóan írja – ebben „a kádári rendszer hivatalos politikusai voltak az ellenforradalmárok.” Nagy részük a rendszerváltoztatás környékén átöltözve, pártelnevezést változtatva sikeresen betelepedtek politikai szerkezetekbe. Majd 1994-től ismét megkaparintották a hatalmat.” Ezért volt fontos az, hogy ’56 igazságát a nagy nyilvánosság előtt Orbán Viktor kimondta ’89-ben, elsőként a forradalom véres leverése után.

„Mind a mai napig 1956 volt nemzetünk utolsó esélye, hogy a nyugati fejlődés útjára lépve gazdasági jólétet teremtsen.” „Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk – mai fiataloktól – jövőnket a Magyar Szocialista Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezendő húsz, vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik.” – mondta Orbán Viktor ’89-ben, és mi, ma, 2013-ban tudjuk, – mert az elmúlt évtizedeket átéltük, –  tudjuk, hogy mennyire igaza volt. Hiszen még az ötvenedik évfordulón gumilövedékkel lőtték a békés tüntetőket Budapesten, és ma sem tudunk egyakarattal visszagondolni a magyar októberre, amelyre pedig, az egész világ úgy tekint, mint egy nép halál-megvető hősiességének örök példájára.  Évtizedekig az ellentmondás feszültsége kísérte ’56-ot. Tudtuk az igazságot, de nyilvánosan évtizedekig nem mondtuk ki: hogy véres harc volt, túlerő, voltak áldozatok, hősök, aztán kegyetlen megtorlás, kivégzések, bebörtönzések, deportálás, menekülés. Hogy évtizedekig testvér nem jöhetett a testvérhez.

Az 1956-ot követő időszak meghasonlást hozott a nép lelkébe. Mély és nehezen gyógyuló sebeit ma is viseli a társadalom. Azt, hogy az áldozatok közé gyilkosok keveredtek, a kirekesztettek közé a kirekesztők, hogy együtt éltek látszólagos megbékélésben egy elnyomó rendszer figyelő tekintete alatt hazafiak és hazaárulók.  Béke volt a hazában, de békétlenség a lelkekben. Ezen a vidéken ugyan nem voltak harcok, de mindenki a szabad, független Magyarország megteremtéséért tett azzal, hogy sebesültek százainak juttatott gyógyszert, kötszert, élelmet. Sebesültek ezrei köszönhetik életüket ismeretlenül is a környékbeli forradalmároknak. A nyugat-magyarországi 56-osok tettei, helytállása semmivel sem kevesebbek a pesti utcán harcoló társaiknál. Emberségből, áldozatból, felelősségből mutattak példát, erkölcsi emelkedettségből.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

1989-ben mégiscsak felcsillant a reményt. S ez a remény ’56 erkölcsi erejének, az igazság erejének reménysége volt!  „Ma harminchárom évvel a magyar forradalom és harmincegy évvel az utolsó felelős magyar miniszterelnök kivégzése után esélyünk van arra, hogy békés úton érjük el mindazt, amit az ’56-os forradalmárok véres harcokban, ha csak néhány napra is, de megszereztek a nemzet számára.” – fogalmazta meg beszédében az akkori 26 éves fiatal, azt, ami bennünk idősebbekben is ugyanígy élt.

Tisztelt Ünneplők!

Ma, 57 évvel az 1956-os forradalom után esélyünk van arra, hogy beteljesítsük a rendszerváltást, hogy békés teljességre vigyük a nemzet szövetségét, hogy újjáépítsük a nemzetet, beteljesítsük a polgári Magyarország újjáteremtését.

Ma, 57 évvel az 1956-os forradalom után, 24 évvel a rendszerváltás után világosan kell látnunk azt is, hogy 2010 óta újabb, történelmi esély kegyeltjei vagyunk.  Ma abban a kegyelmi állapotban vagyunk mi, magyarok, hogy „amit az ’56-os forradalmárok véres harcokban, ha csak néhány napra is, de megszereztek a nemzet számára.”, azt mi nem véres harcokban, hanem kőkemény munkával és elszántsággal és nem néhány napra, hanem gyermekeink, unokáink jövője számára megteremthetjük, létrehozhatjuk.  Az emelkedő, erős, fejlődő, polgári Magyarországot, az újjáegyesített erős és öntudatos, dolgos, sorsát irányító magyar nemzetet!  A 2010-ben kapott felhatalmazás felelősségével, folyamatos munkával, „békés úton” dolgozunk a nemzet egyesítésén, az emberek javát szolgáló intézkedések törvényi hátterének megteremtésén és azok érvényesítésén.  Bízunk a Gondviselésben, hiszen új Alaptörvényünk is így kezdődik: Isten áldd meg a magyart! és hiszünk a magunk és az összefogás erejében.  Ezért bizakodóan tekintünk a jövőre.  Nemzetünk, közösségeink életerejét, a magyar ember életképességét mutatja, hogy nincs az a nehéz helyzet, az a megpróbáltatás, amelyen közös erővel ne lennénk úrrá.   2010 óta egy egyre erősödő Magyarországot építünk.   Az alapoktól kezdtük és  még sok a feladat, de az ország mára ismét visszanyerte életerejét, ma már újra erősödik, egyre jobb teljesítményre képes.  Amint ’56-ban, úgy 2013-ban sem hagyja magát Magyarország.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Igen, esélyünk van arra, hogy egy befejezetlen, vérbefojtott forradalom, majd egy befejezetlen rendszerváltás után, végre befejezzük az elkezdett munkát:  a nemzet és országépítő közös munkánkat, amire Önök adtak felhatalmazást és a sors esélyt.  Beteljesíteni a polgári Magyarország újjáteremtését ! Most nem állnak velünk szemben sem császári, sem cári, sem szovjet csapatok csak egy, a hatalmát féltő baloldal, uniós bürokraták és mohó, profitéhes multik.  Mind olyanok, akik csak a mi gyengeségünk által lehetnek erősek.

Tisztelt Ünneplők!

Esélyünk és felelősségünk történelmi:  Beteljesíteni a polgári Magyarország újjáteremtését! Egyben beteljesíteni az ’56 igazságában fogant rendszerváltást, beteljesíteni az elkezdett országépítést  és nemzetegyesítést, és  akkor sikerülhet megszüntetni a nemzet megosztottságát. Igen! egyetlen oldal lesz: a nemzetnek elkötelezett oldal, ami aztán lehet többelvű, sokszínű, sokféle. A nemzeti érdekek érvényesítésén túl pedig  nyugodtan vívhatja nemes versenyét és nem harcát!!! a jobb és baloldal, úgy, hogy a nemzet közös és nagy ügyben megegyeznek.  Azért, hogy a nemzet gyarapodjon és emelkedjen, hogy biztos jövője legyen: ez legyen a versengés tétje!  Ehhez minden alapot megteremtettünk, hiszen az Alaptörvényünk ehhez megvan. Így kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart!”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ezért mi nem lehetünk legyünk gyengék.  Erkölcsi erőt ’56 hőseinek, áldozatainak emléke, az elüldözött , szétszakított családjaink, az idegen földben nyugalmat nyert szeretteink emléke ad. Ők nem engedik, hogy ne fejezzük be és tegyük sikeressé az elkezdett forradalmat, az elkezdett ország- és nemzetépítést.  Erkölcsi erőt ’56 ad, erőssé ebben a küldetésben ’56 tesz; tudást, felkészültséget munkát mi magunknak kell beleadnunk: ez a mi felelősségünk, mindannyiunk közös felelőssége. Isten, áldd a magyart!"


A képviselő úr beszéde után Ihászné Lajber Rita tanárnő által rendezett műsor következett, mely több irodalmi műre és zenei betétdalra építve, egységes és harmonikus színdarabként idézte fel a történelmi eseményeket több nézőpontból is. A hatásos zenei részletek nem csak színesítették a műsort, hanem a zene érzelemre ható erejénél fogva sajátos ünnepélyes, felemelő hangulatot teremtettek. A műsorban közreműködtek a falu diákjai, nyugdíjasklubja, Ihász Mónika és fertőszéplaki zenészek, pedagógusok és köztisztviselők. A műsorban a közönség és a szereplők olyan közösségi élményt adtak, hogy a legvégén az ünnepi szónok kénytelen volt ismét szót kérni, hogy ezért elismerését fejezhesse ki.

Így emlékezett Fertőszéplak népe 1956-ra 2013. októberében.

Az ünnepségen készült fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.
 

Polgármesteri köszöntő

 

Önkormányzati választás 2019

Facebook

Programnaptár 2021

Domb újság

.


Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév: wifi
Jelszó: free

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron